13-03-2019

Geplaatst op 20 februari, 2019

Algemene Ledenvergadering 2019

Hierbij nodigen we U uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de GHV te houden op : Woensdag 13 maart 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw van het sportterrein “Het Wilgenpark” aan de Beltrumseweg 3b te Groenlo.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 2018
 4. Ingekomen stukken
 5. financieel verslag 2018
 6..Verslag kascommissie / benoeming kascommissielid
 7. Jaarverslag secretaris
 8. Begroting 2019 / 2020
 9. Bestuursverkiezing ********
10.
11 Rondvraag.
12. Sluiting

********* Aftredend en herkiesbaar Erik Mentink

Tegenkandidaten kunnen tot twee uur voor de aanvang van de vergadering bij het secretariaat worden ingediend

Wilt u er rekening mee houden dat als u op deze vergadering aanwezig wilt zijn U dan wel op dat moment lid van de vereniging moet zijn.

Tot 13 maart, de koffie staat klaar!
Bestuur GHV